Het postadres is:                                                                                                           Raad van Overleg Beltrum, p/a Kulturhs  De Wanne, Mariaplein 6 B  7156 MG Beltum

  SITE BIJGEWERKT: april 2016
 
 
 
 

 

Bekijk hier het Jaarverslag 2014 van Raad van Overleg Beltrum

 
 
 

Belangstellende inwoners van Beltrum zijn tevens van harte welkom om de vergadering bij te wonen. De vergadering is vrij toegankelijk.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de openbare jaarvergadering van de Raad van Overleg

Beltrum op woensdag 13 april a.s. om 20.00 uur in de kapel van de Hassinkhof.

De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Behandeling en goedkeuring stukken RvOB:
 • Notulen ledenvergadering d.d. 11 november 2015 (meegestuurd met uitnodiging)
 • Jaarverslag Raad van Overleg 2015 (meegestuurd met uitnodiging)
 • Financieel verslag 2015 + begroting 2016 RvOB
 1. Stichting Kulturhus
 • Financieel verslag Kulturhus
 1. Financieel verslag 2015 Stichting Kerkepaden Beltrum e.o.
 2. Oude Dorpshuis de Wanne
 3. Pauze
 4. Aftredend en herkiesbaar Richard Stortelder

  Aftredend en niet herkiesbaar Arjen Heutinck en Angelique Wolterinck

 5. Stand van zaken activiteiten
 • Project Duurzaam Beltrum
 • Dodenherdenking 4 mei 2015
 • Statushouders
 • Woningbehoefte jongeren
 • Onderhoud wegen en groen
 • Eventueel mededelingen verenigingen / werkgroepen
 1. Rondvraag en sluiting

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur van de Raad van Overleg Beltrum,

Angelique Wolterinck, secretaris

T. 0544 -48 23 56 / 06 36 53 93 70

E-mail. info@raadvanoverlegbeltrum.nl

 

 

 Deze  concept notulen worden de eerst volgende vergadering ter goedkeuring aan de vergadering voorgelegd.

Notulen ledenvergadering Raad van Overleg Beltrum d.d. 11 november 2015

 De vergadering werd bezocht door:

 Edmund Heutinck (St. Kulturhus), Willy Spilman (Kerkepaden), Harrie Wolterink (Dree Dennen), Fons Bokkers (Kerkepaden), Henk Heutinck, Wilfried Groot Zevert (Concordia), Bas Hommelink (St. Kulturhus), Marlou Klein Gunnewiek (SZMK), Frank Evers (gemeente Berkelland), Jan Bouwmeesters, B. Spekschoor, G. Spekschoor, Dinie Bouwmeesters (Zij-actief), Marieke Franken (SVB), Ronald Klein Severt, Ronny te Plate (SVB), Marloes Levers (SVB), Femke Sprick (Team Voormekaar), Wietske Klein Nijenhuis (Team Voormekaar), Jenneke Abbink (OR Sterrenboog), Henk te Bogt, Jan Kok, Wilma Walterbos (Dorpshuis de Wanne), Lot Mutter (Vrienden van de Hassinkhof), Jos Beunk (Vrienden van de Hassinkhof), Femke van Leeuwen (Zonnebloem Beltrum), Anglique Huls (Zonnebloem Beltrum), Melanie Wouters (Speeltuinvereniging), Andr Helmers (Speeltuinvereniging), Marco Heutinck (VV Vios), Marcel Helmers (Sportcentrale VIOS), Joyce Nijhuis (Vios Volleybal), Coen Meulenbeek (Dorpshuis de Wanne), Martin Bouwmeesters (St. Oud Beltrum), R. Cornelissen (Meldpunt Beltrum), M. Stegers (RK Kerk), G.M. Ras (EHBO), Els Bonenkamp (Spilman), Ria Rosing (KBO), A.Helmers (KBO), Paul Ribbers, Joke Pot (gemeente Berkelland), Mark Ribbers (Survival Beltrum), Yorick Klein Gunnewiek (Survival Beltrum), Marc Huirne (St. Halfweg), Angelique Wolterinck (RvOB/Meldpunt), Joz Ribbers (RvOB), Richard Stortelder (RvOB), Arjen Heutinck (RvOB), Jos Baak (RvOB), Lissa Pape (RvOB/Meldpunt)

 Afmeldingen waren er van:

 Maarten te Braak (Rabobank), Gerard Hartjes (Dorpshuis De Wanne), Maddy Bovens (Marga Klomp/Hassinkhof), Joost Tuinte (CV de Maispotters), Leo te Woerd, Carla Klein Breteler (RvOB), Thea Huinink (RvOB), Harry Reijerink, Vincent Ribbers (Bizons), Ronald Stapelbroek (St. Kulturhus)

1.   Opening (door Jos Baak)

 Jos opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom aan wethouder Joke Pot. Felicitaties zijn er voor Adjudant Richard Stortelder en Prins Sander Esselink. Er volgt een korte terugblik op het afgelopen half jaar met daarin activiteiten die hebben plaatsgevonden. Dit geeft aan hoe levendig ons dorp is. Als eerste de opening van het Kulturhus, Dorpsplein, de verbouwing in de Hassinkhof en de kerk. Het verplaatsen van de JOP wat veel discussie heeft gevergd, is uiteindelijk prima verlopen. Het publicatiebord heeft een goede plek gekregen. Als je daar gebruik van wilt maken, kun je dit melden bij Edmund Heutinck.


 

Afgelopen Pinksterdag werd er op hele korte termijn een fietstocht georganiseerd. Leo te Woerd wordt bedankt voor zijn inzet. De acties van Duurzaam Beltrum zonnepanelen en woonisolatie hebben een mooi resultaat behaald. Er is aandacht besteed aan de ontwikkeling van toerisme. Samen kun je veel bereiken. Het jeugdhuuske van de SJB is voltooid, het is een hele fraaie ruimte geworden voor de

jeugd. De Kerkepaden liggen er mooi bij. Ook iets om trots op te zijn, een pluimpje voor de mensen van de Kerkepaden. Afgelopen maand is er een tentoonstelling geweest over de ruilverkaveling in de kerk in twee weekenden. In het eerste weekend was er ook een tentoonstelling over kunstschilder Jan Te Loeke. De belangstelling hiervoor was goed. Afgelopen week was er een overleg met de gemeente over woningbouw in de toekomst. Beltrum heeft hier een eigen verantwoording in. De woning contingenten zijn bekend. Hoe, welke en waar is in overleg met de inwoners van Beltrum te bepalen. Verkoop van dorpshuis de Wanne is definitief. Hierover horen we straks meer. De opsomming zal niet volledig zijn, maar dit geeft wel aan hoe levendig Beltrum is in zijn ontwikkelingen.

Jos vraagt of iedereen akkoord gaat met de agenda. Er zijn geen aanvullingen, de agenda wordt vastgesteld.

 

2.   Notulen jaarvergadering d.d. 29 april 2015 (meegestuurd met de uitnodiging, door Angelique Wolterinck)

 Jos Baak neemt de notulen per blad door en vraagt of er opmerkingen zijn.

 Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd door de vergadering.

 3.   Postlijst

 De secretaris neemt het overzicht door. Er zijn geen vragen of opmerkingen over de postlijst. Ook neemt de secretaris de afmeldingen door en vraagt de aanwezigen om de presentielijst in te vullen.

 4.   Gastspreker Marlou Klein Gunnewiek (Hassinkhof)

 Marlou Klein Gunnewiek vervangt Sandra Veerbeek in verband met ziekte.

 Tot voor kort was de Hassinkhof een bejaardentehuis. Als je meer zorg nodig had, moest je verhuizen. Vorig jaar is hier verandering in aangebracht. Mensen willen graag blijven wonen in de plaats waar ze geboren zijn. De Hassinkhof is verbouwd en heeft nu een groepswoning voor zes mensen met dementie, dit is een gesloten afdeling. Er zijn vier appartementen voor herstelgerichte zorg. Je kunt hier logeren op eigen kosten of vanuit verwijzing huisarts of  ziekenhuis gebruik maken van deze kamers. Er zijn nog ca. 24 appartementen over. Vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg) is de ZZP 1, 2 en 3 afgeschaft. Vanaf ZZP 4 is intensieve zorg, maar dit is nog net geen verpleegtehuis. Alle mensen die daar tussen vallen en toch een beschermde levensomgeving nodig hebben, kunnen in de Hassinkhof een appartement huren. Je betaalt dan zelf de huur, de maaltijd en eventueel aanvullende diensten. De thuiszorg wordt geleverd door Marga Klomp. Op deze manier                                                                                                                 

                                                                                                                                                       worden er nu drie appartementen verhuurd. Heel Marga Klomp heeft ca. 400 plekken en de verwachting is dat op den duur 200 plekken op deze manier verhuurd gaan worden. Er worden momenteel veel zorgcentra gesloten.

Behoudt iedereen bij de Hassinkhof wel zijn baan? Het is uiteraard spannend, maar het streven van SZMK  is absoluut van wel. In Beltrum is relatief veel zorg aanbod, maar voor de Hassinkhof is er geen wachtlijst. Als er iets leegkomt, is het zoeken en wachten op een nieuwe clint. Het lijkt erop dat de mensen vanuit het ministerie de boodschap om langer thuis te blijven wonen goed begrepen hebben. Op dit moment zjin alle appartementen bezet.

                    Maar vanuit Marga Klomp hebben we Beltrum nog meer te bieden..Vorige week was er een bijeenkomst met betrekking tot toerisme Beltrum, ook daarin kan de Hassinkhof/Marga Klomp iets betekenen. Iemand die op een camping in Beltrum staat of bed en breakfast en zorg thuis nodig heeft kan door de thuiszorg geholpen worden. Indien iemand tijdelijke opvang nodig heeft in verband met vakantie dan kan iemand komen logeren. Dit kan ook kortdurend. Dit is wel afhankelijk van of er plek is.

 De Hassinkhof heeft daarnaast een prachtig Grand caf, deze is toegankelijk voor iedereen. Iedereen kan binnenkomen voor een kop koffie, maaltijd of een broodje. Ook biedt SZMK thuiszorg bij thuiswonenden clinten die zorg nodig hebben, maaltijden aan huis, personenalarmering en dagbesteding.

 Marlou vraagt of er nog vragen zijn.

 Edmund Heutinck vraagt naar een prijsindicatie als je een appartement wilt huren. Een appartement is 350 euro huur zonder service kosten, inclusief service kosten kom je op ca. 500 euro voor een appartement                     

Lissa Pape vraagt of het alleen voor ouderen is. Het is in principe vanaf 55+, maar als er iemand van

40 jaar zorg nodig heeft, kan dat ook. De medewerkers van Hassinkhof zijn gespecialiseerd in verplegen en verzorgen van ouderen. Dit is dus ook de groep waar zij zich op richten.

Ria Rosing vraagt hoe het gaat als je een kamer huurt en je hebt ook zorg nodig. De wijkverpleegkundige komt dan kijken waar je hulp bij nodig hebt. Dit gaat uit de basisverzekering. Kun je zelf ook nog koken? Aardappels, groente, vlees wordt moeilijk, maar een ei moet kunnen. De appartementen beschikken over twee gaspitjes. Zijn de appartementen voor alleenstaanden of voor echtparen, vraagt Joke Pot. Binnen de Hassinkhof is er een appartement geschikt voor een echtpaar daarnaast zullen we altijd kijken naar mogelijkheden om aan de vraag te voldoen.

Harrie Wolterink vraagt of er een kamer beschikbaar wordt gehouden voor kort logeren. Nee, dat is niet het geval. Is er een kamer vrij dan kan het, anders niet. Binnen Marga Klomp wordt dan wel

          verder gekeken. Sommige locaties hebben wel specifieke logeerplekken die als ware een hotel te reserveren zijn.

Marlou geeft nog als tip mee dat als je een niet pluis gevoel hebt. En je hebt twijfels over de mogelijkheden van thuis blijven wonen binnen  drie of vier maanden, trek aan de bel bij Marga Klomp of ga in gesprek met de huisarts. Doe je dat niet en is er nood aan de man, dan kan het zijn dat je niet op plek van voorkeur terecht komt. Iedere woensdagmorgen is Carla Rabe van

10.30-11.30 uur op de Hassinkhof aanwezig om allerlei vragen te beantwoorden over wonen, zorg en services vanuit de Hassinkhof. Met vragen of ongerustheden kunt u haar opzoeken waarna zij met u verder kan kijken naar passende oplossingen.

Ria Rosing vindt eigenlijk dat iedereen in Beltrum de mogelijkheden van de Hassinkhof zou moeten weten. Marlou vindt dat een mooi aandachtspunt. Het is zeker het streven in Beltrum hier nog meer bekendheid aan te geven.

Edmund Heutinck vraagt of de tevredenheid van bewoners gemeten wordt. Dat gebeurt, er is een periodiek klanttevredenheidsonderzoek echter is de uitkomst hiervan niet bij Marlou bekend.  Daarnaast wordt er bij contact telefonisch altijd gevraagd of het naar wens is. De indruk is dat men tevreden is. Verder zijn er geen vragen.

Applaus voor Marlou Klein Gunnewiek voor haar duidelijk uitleg.

 5.   Stand van zaken oude dorpshuis (Coen Meulenbeek)

 

Tijdens de jaarvergadering in april 2015 waren er gesprekken met een potentile koper. Deze koper heeft zich teruggetrokken. Het bod in combinatie met de verbouwkosten was te hoog om renderend te zijn. Vrij snel daarna werd Coen benaderd door Ronald Klein Severt. Diverse gespreken volgden er met de gemeente over de mogelijkheden en onmogelijkheden. Uiteindelijk zijn beide partijen gekomen tot een voorstel. Dit voorstel is voorgelegd aan de besturen en daar is een goedkeuring uitgekomen. Ook is er een asbest onderzoek gedaan.

Coen vraagt of er nog vragen zijn. De gemeente heeft meegewerkt aan een bestemmingsplan wijziging. Ren Klein Gunnewiek vraagt naar het waarom. Dit omdat bij Theater t  Spieker in Eibergen dit niet mogelijk was. Joke Pot vertelt dat dit komt, omdat de gemeente eigenaar is van de ondergrond van Theater t Spieker. De Wanne is eigendom van de Stichting, zowel het pand als de ondergrond.

De laatste jaren is er alleen noodzakelijk onderhoud gedaan aan de Wanne. Ronald gaat er een prachtig gebouw van maken, zowel van buiten als van binnen. De Wanne zou zijn verloederd als het leeg was blijven staan. Nu de inboedel eruit is gehaald, is goed zichtbaar hoe het pand eraan toe is. Alle lichten staan op groen. Het is een goede zaak dat een ondernemer uit Beltrum de Wanne heeft gekocht.

 

6.   Stand van zaken Team Voormekaar Beltrum (Femke Sprick en Wietske Klein Nijenhuis) Femke Sprick is al een aantal jaren betrokken bij Team Voormekaar. Haar achtergrond is maatschappelijk werk. Wietske Klein Nijenhuis is er later bijgekomen en heeft als specialisatie mensen met een verstandelijke beperking, daarnaast heeft ze ook kennis op het gebied van ASS (Autisme Spectrum Stoornis) en NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel).

Team Voormekaar is het wijkteam in Beltrum. Het team bestaat uit vijf mensen. Er is deskundigheid op het gebied van WMO, Jeugdzorg, mensen met een verstandelijke beperking (MEE) en maatschappelijk werk. 2015 staat in het teken van veranderingen. Wijzigingen van nieuwe taken van de gemeente met name met betrekking tot jeugdzorg. Inwoners van Beltrum kunnen met alle vragen op het gebied van zorg, welzijn en jeugd terecht bij Team Voormekaar.  

In Beltrum loopt het goed. De inwoners weten het Team Voormekaar te vinden. Team Voormekaar werkt nauw samen met Meldpunt Beltrum. Als Team Voormekaar op huisbezoek komt en signaleert dat iemand vrijwilliger wil worden of een vrijwilliger nodig heeft dan lichten zij Meldpunt Beltrum in. Andersom gebeurt dat ook.

Wekelijks sluit er ook iemand van Team Voormekaar aan bij de inloop in het Kulturhus, meestal op donderdag en af en toe op maandag.

Bas Hommelink vraagt naar een praktisch voorbeeld. Een voorbeeld casus: Femke komt veel bij gezinnen op huisbezoek. Dit zijn vaak gezinnen, waar meerdere problemen zijn, denk bijvoorbeeld aan financile problemen, opvoedingsvragen, overspannenheid, kinderen  hebben moeite met sociale vaardigheden etc. Door Team Voormekaar wordt er gekeken wat er speelt binnen het gezin om de hulpvraag boven tafel te krijgen. Samen wordt er gekeken naar een goede oplossing. Soms door middel van gesprekken of er worden binnen het netwerk lijntjes uitgezet. Soms is er meer hulp

nodig. Dan wordt er een indicatie gesteld voor langdurige inzet van hulp. Vragen die binnenkomen zijn: vragen op het gebied van huishoudelijke hulp, verslavingsproblematiek, huurachterstanden. Schuldhulpverlening wordt ook door vrijwilligers gedaan.

Verwijzingen komen bijvoorbeeld binnen via scholen, huisarts of andere verwijzers, maar ook op eigen initiatief van inwoners. Met alle scholen is er contact. Het is belangrijk om een goede samenwerking op te bouwen zodat er snel geschakeld kan worden. Fons Bokkers vraagt bij wie Team Voormekaar in dienst is. Een aantal zijn in dienst bij Sensire, MEE of bij de gemeente. Het is op detacheringsbasis. De bedoeling is dat Team Voormekaar uiteindelijk een eigen organisatie wordt. Henk Heutinck vraagt naar de financile afspraken. Subsidie komt via de gemeente. Hulp via MEE wordt ingekocht door de gemeente. Het grootste deel wordt door de gemeente betaald.

Arjen Heutinck vraagt of er verbinding is met De Hassinkhof. Clinten die bij de Hassinkhof wonen hebben voornamelijk een WLZ indicatie. Dit valt niet onder de WMO. Als er een WMO aanvraag komt, dan kijken zij mee. Is er thuis verzorging nodig of hulp bij maaltijden. De uiteindelijke keuze ligt altijd bij de inwoner.

Jos Baak vraagt of er verschillen zijn in de hulpvragen bij de grotere kernen. In alle kernen komen zowel eenvoudige vragen als complexe vragen voor. Verschil is wel dat in de kleinere kernen meer verbinding in de gemeenschap zelf is. Bijvoorbeeld in Beltrum is het Meldpunt dat zie je niet in andere kernen. Samenhang en verbinding is hier groter.

Verder zijn er geen vragen voor Femke en Wietske. De aanwezigen bedanken Femke Sprick en Wietske Klein Nijenhuis voor hun presentatie.

 7.   Pauze

 

 8.   a. Financieel verslag 2014 Stichting Dorpshuis de Wanne (door Wilma Walterbos)

 Wilma neemt het verslag door en licht diverse punten toe.   Het zal n van de laatste jaarrekeningen worden. De grootste veranderingen staan aan de linkerkant, de activa. Vordering op het Kulturhus van 64.000,= dit betreft een tijdelijk lening aan het Kulturhus, omdat ze pas later de subsidie ontvangen. Voorziening groot onderhoud zal verrekend worden bij de verkoop. Verlies en winst rekening: De Wanne is open geweest tot aan de zomervakantie 2014. De omzet is daarom minder dan in 2013 33.000,=  De kosten zijn ook lager. Wat opvalt is dat er in 2014 geen personeelskosten zijn. Er is volledig gedraaid op vrijwilligers. De algemene beheerskosten zijn gestegen. De bar is geschonken aan het Kulturhus en de kosten hiervoor waren 5.600,=. Het resultaat is 4.000,= Totale omzet van 22.000,= Het is de bedoeling dat het geld dat uiteindelijk overblijft ten goede komt aan de gemeenschap van Beltrum. Hier wordt over nagedacht. Zodra hier meer bekend over is, wordt dit uiteraard bekend gemaakt.

 De kascommissie bestond uit: Marcel Helmers en Ren Klein Gunnewiek. Het zag er allemaal goed uit. De penningmeester wordt decharge verleend. De leden bedanken Wilma voor haar duidelijke presentatie.

 

 b. Voorstel n centrale kascommissie voor Raad van Overleg, SJB, Kerkepaden, Oude

Dorpshuis en Kulturhus de Wanne

 

Jos Baak geeft aan dat er nu voor iedere Stichting een kascommissie is. Hij denkt dat dit efficinter kan. Hij vraagt aan de aanwezigen of ze hierover mee willen denken. Jos stelt voor om n kascommissie samen te stellen die de Stichtingen controleren. Afspraken hiervoor kunnen dan bijvoorbeeld op n avond gepland worden. De aanwezigen wordt gevraagd om hierover na te denken. Hier komen we dan op terug tijdens de jaarvergadering in april

Paul Ribbers zet zijn vraagtekens bij het voorstel. Hij vindt het veel werk voor twee personen om 5 Stichtingen te controleren. Misschien moet de commissie dan uitgebreid worden. Nogmaals dit is een voorstel waar we in de jaarvergadering op terug komen.

 

 c. Benoemen nieuwe kascommissie

 Marcel Helmers treedt af. Ren Klein Gunnewiek doet ook volgend jaar de kascontrole

 samen met Harrie Wolterink.

 9.  Begroting 2016 RvOB (Joz Ribbers)

 

Joz neemt de begroting voor 2016 door. Normaal gesproken wordt de begroting pas gepresenteerd tijdens de jaarvergadering in het voorjaar. Dan ben je al vier maanden geld aan het uitgeven, terwijl de leden hier niet van op de hoogte zijn. Er is nu bewust gekozen om de begroting te presenteren in het najaar, zodat de leden op de hoogte zijn van de begroting.  Bij de inkomsten verandert niet zoveel. Bij de uitgaven 2016 zijn de vergaderkosten een stuk lager. Dit komt omdat in 2015 ook kosten voor 2014 deels zijn meegenomen. Om de uitgaven minder te maken, kan er bezuinigd worden op de drukkosten voor het Belletje, door te kiezen voor een dunnere papiersoort. Ook vervalt de bijdrage voor Meldpunt Beltrum en de SJB. Zowel Meldpunt Beltrum als SJB zijn zelfvoorzienend. Onderhoud publicatiebord is een stuk minder. Er stond onderhoud en reservering voor vernieuwing. Dit is eraf gehaald en bij voorziening projecten neergezet. Duurzaam Beltrum heeft veel vergaderkosten gehad in 2015. Dit komt omdat zij twee grote bijeenkomsten hebben gehouden. In 2016 zal dit ook minder zijn. Werkgroep Toerisme krijgt in 2016 500,= om op te starten. Aanpassen statuten staat 400,= voor. Voorziening projecten; onderhoud JOP en digitale bord is 2.000,= voor gereserveerd. Dan blijft er een reserve over van ruim 2.500,=

Zijn er nog vragen? Yorick Klein Gunnewiek heeft als voorstel om 2014 ook erbij te zetten. Dan heb je het verloop over drie jaren en kun je de werkelijke uitgaven over 2014 ook presenteren. Joz neemt dit mee. Marietjes Stegers vraagt naar de uitgaven voor de dorpscontactpersoon. De Raad van Overleg heeft deze subsidie aangevraagd en toegekend gekregen. Dit was een subsidie van 20.000,= voor twee jaar. Daarna komt dit zelf uit de begroting van het Kulturhus. Jos vraagt of de begroting de goedkeuring van de leden krijgt.

 

De leden gaan akkoord met de begroting, applaus voor Joz Ribbers.


 

10. Mededelingen o.a.  

 Pilot sociaal autodelen (Angelique Wolterinck)

 

De Raad van Overleg was samen met nog een aantal kernen uitgenodigd voor een bijeenkomst met betrekking tot sociaal autodelen.  Deze bijeenkomst was op 14 september jl. in Keijenborg. Autodelen is een systeem waarbij een aantal autos op verschillende plaatsen ter beschikking wordt gesteld aan de leden/gebruikers. De voordelen van sociaal autodelen zijn: het is goedkoop, milieuvriendelijk, flexibel en sociaal. De pilot duurt twee jaar en wordt gesubsidieerd door de provincie Gelderland. Per auto zijn er 15 20 gebruikers nodig. Een gebruiker kan iemand zijn met rijbewijs, maar ook iemand zonder rijbewijs. Via een filmpje (te vinden op you tube) wordt er laten zien hoe het principe werkt.

De volgende stap is het inventariseren van mogelijk genteresseerden en gebruikers. Meldpunt Beltrum doet ook regelmatig vervoersklussen en wordt ook meegenomen in dit verhaal.  De pilot kan ook interessant zijn voor gezinnen die een tweede auto hebben, waar minimaal gebruik van wordt gemaakt.

Wat zijn de kosten:  

   Gebruik per uur                       1,10

                          Voor elke gereden kilometer   0,20

 Geen inschrijvingskosten, geen abonnementskosten en geen reserveringskosten.

 

De organisatie zorgt voor het onderhoud van de auto. In de auto is een tankpas aanwezig.

 De eerste 30 aanmeldingen per woonkern krijgen het startsaldo ( 7,50) van Mobiel Gedeeld.

 Ook verenigingen kunnen gebruiker worden. Denk dan bijvoorbeeld aan het inzetten van de auto bij uitwedstrijden.

 Een paar voorbeelden:

    Naar Enschede (gebruik auto 5 uur, 3 personen)              6,37 per persoon

    Naar Borculo (gebruik auto 2 uur, 2 personen)                2,50 per persoon

    Naar Doetinchem (gebruik auto 6 uur, 2 personen)          8,70 per persoon

 

 Welke stappen worden er verder genomen:

 Bekend hieraan geven door middel van een artikel in de Echo en in de plaatstelijke krant

   Persoonlijk benaderen van vrijwilligers en gebruikers van vervoersklussen door Meldpunt Beltrum

    Een bijeenkomst in januari 2016 waarbij Frits Rasing van Mobiel Gedeeld ook aanwezig is.


 

   Openbare ruimtes (Richard Stortelder)

 Het fietspad tussen Beltrum en Groenlo wordt opgeknapt. Het bestek is klaar. De planning is dat ze hier eind van de winter mee beginnen. Streven is voor de bouwvak 2016 gereed. Hoornhorststraat was de planning dat ze dat dit jaar zouden doen. Dit wordt nu voorjaar 2016. Stand van zaken Zieuwentseweg. Dit ligt momenteel stil. Harrie Wolterink heeft al twee drie keer naar de gemeente gebeld. Met name bij de spoorovergang zelf is het gevaarlijk voor fietsers. De platen die tussen de rails liggen, liggen in het midden wel goed, maar aan de zijkanten niet. Richard neemt contact op met Alex ter Horst.

Veiligheid rondom de basisschool. De werkgroep, bestaande uit: directie Sterrenboog, ouderraad en afgevaardigde Raad van Overleg heeft een reconstructie gemaakt. Er is contact geweest met Veilig Verkeer Nederland. Zij hebben een advies geschreven en het advies is uitgewerkt in een plan. Op dit moment zijn er helemaal geen veiligheidsmaatregelen rondom school. Begroting is gemaakt en offertes zijn aangevraagd. Richard overhandigt het plan aan wethouder Joke Pot met daarbij ook een brief aan het college. Wethouder Joke Pot gaat het bespreken. Ze vindt het belangrijk dat het voorwerk al gedaan is en dat Veilig Verkeer Nederland en de school erbij betrokken zijn.

Zijn er nog vragen:

 

 Ineke te Vogt: er fietsen heel veel schoolkinderen over de Frankweg. Deze wordt niet meer gestrooid en zorgt voor onveilige situaties. Richard geeft aan dat ieder voor zich gevaarlijke situaties bij de gemeente moet melden. Verder zijn er geen vragen.

 Concept website RvO en Beltrum online (Lissa Pape)

 

Lissa is hierover samen met Paul Ribbers en Bas Hommelink in overleg. De site Beltrum on Line wordt veel bezocht. Ze zijn aan het kijken of deze vernieuwd kan worden en toegankelijker gemaakt kan worden. Er staat nu veel nieuws op en veel fotos. Dat wordt veel bekeken dus dat moet je niet weghalen. Er moet een startpagina komen voor Beltrum, want Beltrum heeft veel te bieden. De subsidie aanvraag ligt bij de gemeente. Raad van Overleg en het Kulturhus doet een donatie. De planning is eind van het jaar de website laten bouwen. Onder andere komt op de site: de agenda, verslagen, wie zit er in de Raad van Overleg, hoe kun je mensen bereiken. Er wordt een overzicht gemist wat er allemaal kan in Beltrum. Als je hier nieuw bent, weet je nu niet waar je moet beginnen. Wat doet Voormekaar, wat doet Meldpunt e.d.

Als je dit idee en aanpak wil ondersteunen dan kun je je melden bij Lissa, Paul of Bas. Ren Klein Gunnewiek vraagt of de naam ook aangepast gaat worden, bijvoorbeeld www.Beltrum.nl. Lissa geeft aan dat iedereen in Beltrum, Beltrum online kent. Het gaat erom dat je via google gevonden wordt en dat is nu het geval.

 

Paul Ribbers geeft aan dat de verantwoordelijkheid van de websites wel bij de verenigingen blijft liggen. Henk te Bogt geeft aan dat Paul Lepping daar ook mee bezig is. Dat is bekend bij Paul Ribbers, maar je kunt niet alles centraal beheren. Ieder voor zich moet ervoor zorgen dat de site goed is en up to date is.

 Werkgroep Toerisme (Edmund Heutinck)

 

28 Oktober jl. was er een informatie avond. De werkgroep is tevreden over de opkomst. Er waren ca. 35 personen aanwezig, waaronder de historische werkgroep oud Beltrum, Marga Klomp, de speeltuinvereniging, horeca. Hoe kan de toerist Beltrum vinden? Wat verwacht de toerist van Beltrum. Een studente van het Saxion, Kris de Bruin gaat een onderzoek doen. Zij gaat onderzoeken wat de toerist wil en maakt een project plan. Deze is volgend jaar zomer klaar. De ondernemers en horeca gaan bij elkaar in de keuken kijken om van elkaar te leren en om gezamenlijk arrangementen neer te zetten. Verslag van deze avond zal binnenkort aan deelnemende partijen verstuurd worden.

 Duurzaam Beltrum (Arjen Heutinck)

 

Korte terugblik: collectieve actie isoleren van woning. 30 huishoudens hebben zich hiervoor aangemeld. Uiteindelijk heeft ongeveer 57% besloten om hun huis te isoleren, bij 25% kon het technisch niet. Met ETS is afgesproken dat als het niet kan, het niet aangeboden wordt. Overige percentage van 23% heeft besloten om het niet te gaan doen.

Verloop van de subsidie: iedereen heeft de subsidie ontvangen op twee na. De gemeente is bereidwillig. De aanvragen zijn niet zo verlopen, zoals tijdens de presentatie is aangeboden en dat geeft ruis. De gemeente gaat alle buren subsidies toekennen. Dat wordt doorgezet. Die gene die het betreft wordt persoonlijk genformeerd.

De actie is in juni afgelopen. In de winter komt er een nieuwe actie. Het potje voor de verduurzaam regeling is op. De gemeente Berkelland gaat bekijken of ze elders nog budget hiervoor kunnen halen. Hierop moeten we wachten.

Zonnepanelen:

 

Dit hebben we niet collectief kunnen aanbieden. Prijzen liggen ver onder druk. De bijeenkomst was goed bezocht. Her en der zie je de panelen komen.

SDE regeling kent subsidie vanuit de overheid. SDE kan grootschalige projecten doen. Vragender duurzaam heeft nu voor de 2e keer een tender aangevraagd. Ook daar zijn financile middelen. Eind 2016 hopen we wat te kunnen presenteren op het gebied van duurzaam energie.

Asbest: clustering om asbest platen van agrarische gebouwen af te halen. Hiervoor worden drie pilots opgestart. Er wordt bekeken of hier draagvlak voor is om Beltrum hier aan mee te laten doen.

 

Ook blijft de werkgroep contact houden met ADV en AGEM. Met name ADV is belangrijk geweest.

Wat betreft glasvezel is de gemeente Berkelland (Ellen Dijkman) in gesprek met Cogas Overijssel. Op Europees gebied ligt het helemaal stil.

 

   Eventueel mededelingen verenigingen / werkgroepen

 

Andr Helmers, bestuurslid speeltuinvereniging. Ze hebben meegedaan met een pilot met betrekking tot inspectie van de speeltuin. De hele speeltuin is niet afgekeurd. De toestellen moeten op den duur wel vervangen worden. Het is te veel werk om dit te herstellen. Er is een werkgroep opgezet om te kijken of de speeltuin anders in te richten is. Hoe komen we

aan de financile middelen? Er is veel geld nodig. Als daar ideen over zijn dan horen ze dat graag.

Ria Rosing oppert dat misschien het geld dat overblijft na de verkoop van de Wanne hier deels aan besteed kan worden. De speeltuin is een goed doel.

Eind dit jaar, begin volgend jaar is het plan klaar en wordt er bekeken of er subsidies weg te halen zijn. Totaal hebben ze n tot anderhalve ton nodig. Een speeltoestel is ontzettend duur.

11. Rondvraag

   Ria Rosing deelt mee dat de Noaberbus rond rijdt binnen de gemeente Berkelland. Voor 15 euro per jaar kun je lid worden. Hier is nog niet veel bekendheid aangegeven. Bij de Hassinkhof liggen folders.

    Marc Huirne vertelt dat Club Vooruit ermee gaat stoppen. De Rabobank trekt de subsidie terug. Er zijn 300 verenigingen aangesloten bij Club Vooruit. Club Voorruit doet o.a. de ledenadministratie en financile administratie voor verenigingen tegen een gereduceerd tarief. Het wordt nu nog verlengt tot volgend jaar.

Marc vraagt of de website van Stichting Halfweg ook doorgelinkt kan worden. Ja, dat kan. Begin volgend jaar komt er een nieuwe kleedruimte bij.

    Wilfried Groot Zevert: de Tweespan staat weer leeg. Wat zijn de plannen met de school? Jos Baak vertelt dat hier vorige week overleg over is geweest met de gemeente. Herbestemming is nieuwbouw. Leo te Woerd is bezig met het inventariseren van plannen. Het idee is om een aantal seniorenwoningen te realiseren, deze gaan dan wel van de woningcontingenten af. Veel meer is er nu niet te zeggen. Er is vraag naar kleiner wonen. Mensen willen wel het liefst in Beltrum blijven wonen. De inventarisatie moet nog plaatsvinden.

    Harrie Wolterink: grote vergadering worden hier gehouden. Hoe zit dat met het betalen van de huur? Edmund vertelt dat als je de Kapel van de Hassinkhof wilt huren dat dit 30 euro

kost. 15 euro is voor de Hassinkhof en 15 euro is voor het Kulturhus. Huur je een ruimte bij het Kulturhus dan is de opbrengst voor het Kulturhus.

Verder maakt er niemand gebruik van de rondvraag.

 

12. Sluiting

 

Jos geeft aan dat er op 20 januari 2016 een thema bijeenkomst is over krimp. Gert Jan Hospers zal dan een presentatie geven. Hij is in september op bezoek geweest in Beltrum. Deze avond zal er aandacht besteed worden aan de toekomst. Hoe kunnen we de voorzieningen behouden die we al hebben.

Jos bedankt de belangstellenden voor de bijdrage aan de vergadering en wenst iedereen wel thuis

 

 
 
 

Klik op hier om uw activiteit aan te melden voor het digitale informatiebord

              

Lees hier het jaarverslag 2013 van de Raad van Overleg Beltrum

 

 

 

 
 

 
 
 

Bekijk alle foto's over de voortgang van de Herinrichting Park

op de pagina NIEUWS of klik hier

 

 

 

Lees hier de nieuwsbrief over de herinrichting van het park

Bekijk hier de tekening van het bovenaanzicht van het park

 

 

 

 

Beltrum, 14 september 2010

RAAD VAN OVERLEG BELTRUM ONTVANGT 10.000,- VAN HET ORANJE FONDS

Raad van Overleg Beltrum krijgt een bijdrage van 10.000,- van het Oranje Fonds voor de herinrichting van het park aan de Haarstraat in Beltrum. Dit centraal in het dorp gelegen openbare park is in de zestiger jaren van de vorige eeuw aangelegd en bestaat uit wandelpaden, bankjes en een grasveldje. Tot voor enkele jaren terug werd het park nog vrij intensief gebruikt. Door achterstalling onderhoud is het gebruik de laatste jaren sterk afgenomen en dreigt verloedering. Het doel van de herinrichting is het realiseren van een multifunctioneel, duurzaam en hoogwaardig wandel- en speelpark in een groene oase.

Het park moet in het dorp weer een centrale ontmoetingsplaats worden en een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het bevorderen van de sociale cohesie tussen jong en oud. Zo worden de asfaltpaden hersteld zodat men hierover weer veilig kan wandelen en deze toegankelijk zijn voor rolstoel of rollator. Bovendien kan de jeugd er dan ook prima op skeeleren. Daarnaast wordt een multifunctioneel speelveld aangelegd voor o.a. voetbal, handbal, basketbal en hockey waarbij dit speelveld in de winterdag ook als ijsbaantje kan dienen. Ook zijn senioren fit toestellen, lichtmasten en nieuwe bankjes voorzien en wordt het aanwezige groen opgeknapt. Als de totale financiering rond is wordt het heringerichte park in het voorjaar van 2011 in gebruik genomen.

Leo te Woerd, voorzitter Raad van Overleg Beltrum: "Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door hun bijdrage verwachten wij dat dit project succesvol zal zijn en de samenleving leefbaarder maakt."

Het Oranje Fonds is het grootste, nationale fonds, op sociaal gebied. Per jaar keert het ongeveer 24 miljoen uit aan organisaties en projecten in Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba. Hierdoor bevordert het Oranje Fonds betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt gesteund door de Nationale Postcode Loterij en de Lotto. De Prins van Oranje en Prinses Mxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

 

 

Het vorige dorpsplan is geschreven in het jaar 2000.

Daarvan zijn inmiddels ook al diverse doelstellingen behaald zoals de realisering van kinderopvang in Beltrum. Inmiddels heeft de Raad van Overleg in samenspraak met de gemeente Berkelland besloten dat Beltrum toe is aan een nieuw dorpsplan voor de periode 2010 - 2015. De gemeente heeft hiervoor een bedrag van 5000,- beschikbaar gesteld.


Deze avond is bedoeld om van de mensen die wonen en leven in Beltrum te horen wat zij vinden. Alle onderwerpen worden opgenomen worden in een dorpsplan. Dit dorpsplan wordt geschreven door een Werkgroep van Beltrummers. Als het dorpsplan geschreven is, wordt het aangeboden aan de Raad van Overleg van Beltrum en zij gaan hiermee aan de slag.
 

De Werkgroep van Beltrummers die het plan schrijft vormen een zeer gemleerd gezelschap. Hierin is van jong tot ouder vertegenwoordigd en ook mensen die nog maar relatief kort in Beltrum wonen, tot andere die dit al hun levenlang doen. In deze Werkgroep zijn vertegenwoordigd: Patrick Ballast, Jochem Beunk, Erik Branten, Jeannet Ernst, Loes Garstenveld, Ellen Heutinck, Remco Hofman, Jeannet Huitink, Maria Koster, Anton Meijer, Raymond te Morsche, Corrie Ribbers, Willie Ribbers, Marcel van Veen, Leo te Woerd en Ria Zieverink.
Om dit tot een goed einde te brengen wordt er hulp aangeboden vanuit de VKK (Vereniging Kleinen Kernen) en afgevaardigden van de gemeente Berkelland. Vanuit de VKK is er versterking van Willemijn Hooglugt en Martine Tukker (procesbegeleider). Vanuit de gemeente Berkelland geeft Roel Heij en Ellen Dijkman ondersteuning.
 

Wij vanuit de Werkgroep hopen dat jullie deze avond massaal gaan komen, ieders met eigen gedachten en meningen.


De koffie staat klaar!


 

 

       Om onderstaande: Presentatie-Vragenlijsten-Belletje te lezen                          klik op de afbeelding

 

 

 

 

 
 
Download hier de presentatie gehouden tijdens de ledenvergadering van de Raad van overleg Beltrum  op 14 april 2010 over het accommodatieonderzoek in Beltrum door op onderstaande afbeelding te klikken
 
 
 
 
 
Uit de Nieuwsbrief Kennisplatformbewoners.nl Editie Gelderland jrg 2009 - nr 11
 

Wethouders tien Gelderse plattelandsgemeenten: 'bewijs wat niet kan in Natura 2000' (Mediabericht)

Bouwen aan de rand van of in een natuurgebied moet kunnen, tenzij het tegendeel is bewezen. De wethouders van tien Gelderse plattelandsgemeentes, onder wie Johan Vennevertloo van Berkelland, vragen minister Gerda Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) die mogelijkheid te onderzoeken in het kader van het Natura 2000-beleid. Nu geldt nog het omgekeerde: intiatiefnemers moeten aantonen dat hun plannen binnen dat beleid passen. De wethouders doen die aanbeveling in een gezamenlijke brief aan de minister in een poging om het beleid, dat is gericht op het beschermen van natuurgebieden, beter hanteerbaar te maken. Zie ookGemeente Berkelland: 'haal Stelkampsveld uit Natura 2000' (Mediabericht)

Haal natuurgebied Het Stelkampsveld bij Borculo uit het rijksbeleid voor natuurgebieden 'Natura2000'. Dat vraagt de gemeente Berkelland zonder omwegen aan minister Gerda Verburg van Landbouw en Natuur. Volgens Berkelland zorgen de restricties die Natura 2000 oplegt aan bedrijven in zo'n gebied voor veel onzekerheid. Berkelland pleit er in de brief voor om te wachten tot er een 'beheersplan' is opgesteld, waarbij alle belangen kunnen worden afgewogen.Ook in het algemeen is er 'zeer veel weerstand' tegen Natura2000, aldus Berkelland. Zie ook- Steenwijkerlland: 'natuur zet ons op slot' (De Stentor, 12 november 2009) - ...

 

Waterschap baggert in Berkelland

BORCULO - Het Waterschap Rijn en IJssel gaat het water in de gemeente Berkelland schoon baggeren. Tussen 2010 en 2012 wordt zo'n 25.000 kuub slib van de waterbodems gehaald. Het gemeentebestuur ziet de overeenkomst met het Waterschap als een 'kans'. Volgens milieuwethouder Johan Vennevertloo wordt op deze manier ook al het oude vuil verwijderd, uit tijden dat minder zorgvuldig met water werd omgegaan.

 
   
   
   
   
 
   
                                                                                                                          
                       
      
 
   
   
   
                    
   
       
   
          
             
   
     
 
   

    Deze site is een onderdeel van Beltrum-online.nl, correspondentie via email:
    Beltrum-online kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geplaatste inhoud: 
 disclaimer

bezoekers